top of page

Kemut-hankkeen tiedotus- ja tutkimusrekisterit

Rekisteriseloste 3.6.2021

Rekisterin tarkoitus
Henkilötietoja kerätään pääasiassa Kemut-hankkeeseen liittyvää yhteydenpitoa, tiedotusta ja tutkimusta varten. Tietoja käytetään hankkeen toimintaan kuten tapahtumien järjestämiseen, hankkeesta tiedottamiseen, yhteistyökumppaneiden kontaktointiin, hankkeen raporttien tuottamiseen ja tilastointiin sekä hankkeeseen liittyvän tutkimusten tuottamiseen. 

Tietojen tallentaminen ja käyttö

Henkilötietojen tallentaminen perustuu suostumukseen. Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi kyselyn tai tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Rekistereihin voidaan tallentaa seuraavia tietoja

  • Etu- ja sukunimi

  • Organisaation nimi ja y-tunnus

  • Ammatti tai tehtävä organisaatiossa

  • Postiosoite

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

  • Verkkosivut

  • Muut kysyttäessä annetut tiedot, esimerkiksi tapahtumaosallistumiseen tai tiedotuskirjeen vastaanottamiseen liittyvät valinnat

  • Tutkimuskyselyissä muut annetut vastaukset, esimerkiksi asuin- tai toimipaikka, syntymävuosi ja muut vapaaehtoiset vastaukset. Tutkimuksiin voi vastata myös ilman, että vastaukset ja henkilötiedot yhdistyvät.

Henkilötietojen käsittely

Tietoihin on pääsyoikeus Kemut-hankkeen työntekijöillä, hankkeen pääyhteistyökumppanien edustajilla (hankkeen työryhmällä ja ohjausryhmällä) sekä määritellyin osin kolmannella osapuolella, jos rekisterinpitäjän asiakkailleen lupaamat toimenpiteet sitä vaativat. Rekisterinpitäjä huolehtii, että kolmannen osapuolen tietoturva on toteutettu tarpeellisessa laajuudessa.

Tietojen tarkastaminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn niin halutessa tieto oikaistaan, anonymisoidaan, poistetaan tai täydennetään vaaditulla tavalla. Suostumus esimerkiksi tiedotuskirjeen lähettämiseen voidaan peruuttaa. Yksilöity ja allekirjoitettu korjaus- ja poistopyyntö tehdään sähköpostitse tai postitse kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Hankkeen työntekijät voivat myös oikaista, anonymisoida, poistaa tai täydentää puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti.

Hankkeen muut rekisterit

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä lisäksi hankkeeseen liittyvien työ- tai toimeksiantosuhteiden, hakemusten tai maksutapahtumien (esimerkiksi palkka tai palkkio, lasku) vuoksi. Näiden tietojen tallentaminen perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisiin velvoitteisiin.

bottom of page